Урматтуу колдонуучу, бул баракчада JIA Discount Card колдонуучусу
жана жеңилдик берген компаниялар тууралуу маалымат жайгашкан.


Колдонуучу тууралуу маалымат үчүн төмөндөгү боштукка картадагы ID номерди териңиз.


Жеңилдик берген компаниялардын тизмеси


Companies offering discounts


Дисконттук картаны колдонуу шарттары:

– Сатып түгөтүү жана акциялар учурунда дисконттук карта күчүн жоготот.
– Карта төлөм каражаты болуп саналбайт.
– Картаны үчүнчү тарап колдоно албайт.